Thầy Jabob Mutert

Jacob

Thầy Jabob Mutert

Quốc Tịch: Vương Quốc Anh

Bằng cấp

– Cử nhân ngành Luật

– Cử nhân Khoa học chính trị

– Chứng chỉ giảng dạy TEFL và TESOL

Kinh nghiệm

Thầy Jacob Mutert có hơn 16 năm kinh nghiệm giảng dạy tiếng Anh và Toán tại Anh Quốc và Việt Nam cho học sinh Tiểu học.

scroll top