Thầy Wade Arthur De Reuck

WADE ARTHUR DE REUCK

Thầy Wade Arthur De Reuck

Quốc Tịch: Nam Phi

Bằng cấp:

  • Cử nhân Sinh học và Xã hội học
  • Cambridge CELTA
  • PGCE

Kinh nghiệm:

  • Thầy Wade Arthur De Reuck có 7 năm kinh nghiệm giảng dạy bộ môn Tiếng Anh tại các Trường Quốc tế.

scroll top