Thầy Toyama Shinji

Toyama new

Thầy Toyama Shinji

Bằng cấp

– Cử nhân ngành Toán học, Khoa Khoa học và Kinh tế – Đại học Chuo
– Giấy phép giảng dạy Trung học cơ sở loại 1 – Hội đồng Giáo dục Tokyo

scroll top