Cô Abe Hiroko

abe

Cô Abe Hiroko

Bằng cấp

– Cử nhân Giáo dục, chương trình đào tạo giáo viên Tiểu học – Đại học Giáo dục Miyagi
– Chứng chỉ giáo viên Tiểu học loại 1 – Đại học Giáo dục Miyagi
– Chứng chỉ giáo viên thủ thư viện trường học – Đại học Giáo dục Miyagi

scroll top