Thầy Aedrian Villarba

Aedrian Villarba

Thầy Aedrian Villarba

Bằng cấp:

  • Cử nhân sư phạm Trung học Cơ sở – chuyên ngành tiếng Anh
  • Thạc sĩ chuyên ngành Giảng dạy ngôn ngữ Anh

Kinh nghiệm:

Thầy Aedrian có hơn 4 năm kinh nghiệm giảng dạy tiếng Anh cho học sinh từ tiểu học đến Trung học Phổ thông tại Phi-líp-pin và Việt Nam.

Câu nói ưa thích của thầy:

“Education opens the mind and touches the soul”

(Giáo dục mở mang tâm trí và chạm tới tâm hồn).

scroll top