Bài viết

Thầy Philip Macdonald Milner
Phó Hiệu Trưởng - Giám đốc chương trình Quốc tế Cambridge
Thầy George Brown
Giáo viên hệ Quốc tế Cambridge
Thầy Wade Arthur De Reuck
Giáo viên hệ Quốc tế Cambridge
Cô Yogeswari Mani
Giáo viên hệ Quốc tế Cambridge
Thầy Kalpesh Modi
Giáo viên hệ Quốc tế Cambridge
Thầy Michael Gene Shirk
Giáo viên hệ Quốc tế Cambridge
Thầy Bryan Allen Robert Mayell
Giáo viên hệ Quốc tế Cambridge
Ông Hirayama Hiroshi
Chánh Văn Phòng
Hoàng Thị Diễm - JIS
Cô Hoàng Thị Diễm
Chuyên viên tâm lý học đường
Makino Ryosuke - JIS
Thầy Makino Ryosuke
Giáo viên Hệ Quốc tế Nhật Bản
Giáo sư Đào Xuân Học
Chủ tịch Hội đồng trường
Thầy Thayne Kieran Flangan
Giáo viên hệ Quốc tế Cambridge
scroll top