Bài viết

Giáo sư Tadashi Yamada
Hiệu trưởng
Giáo sư Đào Xuân Học
Chủ tịch Hội đồng trường
Thầy Nakayama Kimio
Hiệu trưởng
Thầy West Stephen Leslie
Giám đốc chương trình Quốc tế Cambridge
Thầy Taki Toshihide
Giám đốc chương trình Quốc tế Nhật Bản
Cô Sasaki Yumi
Trưởng khối Mầm non
Cô Bùi Thị Hạnh
Giáo viên Mầm non
Cô Bùi Thị Phương
Giáo viên Mầm non
Bà Tạ Thị Thanh Thủy
Chánh Văn phòng
Ông Nguyễn Văn Anh
Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính
Bà Đào Hải Vân
Trưởng phòng Tài chính - Kế toán
Bà Đoàn Thị Tố Hoa
Trưởng phòng Tuyển sinh và Quản lý học sinh
scroll top