Trưởng Phòng - Ban

Ông Nguyễn Văn Anh
Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính
Bà Đào Hải Vân
Trưởng phòng Tài chính - Kế toán
Thầy Toyama Shinji
Trưởng khối hệ Quốc tế Nhật Bản
Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy
Trưởng phòng Quản lý chất lượng
Thầy Kendal Rolley
Trưởng khối THCS & THPT hệ Quốc tế Cambridge
Cô Sasaki Yumi
Trưởng khối Mầm non
Cô Đào Thị Hằng
Trường bộ môn Tiếng Việt cấp Tiểu học
Cô Ngô Trần Tâm Đan
Trưởng khối Tiếng Việt cấp THCS & THPT
scroll top