Giáo viên khối Mầm non

Cô Sasaki Yumi
Trưởng khối Mầm non
Cô Bùi Thị Hạnh
Giáo viên Mầm non
Cô Bùi Thị Phương
Giáo viên Mầm non
Cô Đào Mai Hoa
Giáo viên Mầm non
Cô Hoàng Thị Thu Phượng
Giáo viên Mầm non
Cô Lê Thị Hồng
Trợ giảng Mầm non
Cô Trần Thị Thu Trang
Giáo viên Mầm non
Cô Trần Thị Hương Giang
Giáo viên Mầm non
Thầy Nguyễn Duy Anh
Phiên dịch Mầm non
Cô Phương Hằng Giang
Giáo viên Mầm non
Cô Phùng Thị Ngọc Oanh
Phiên dịch Mầm non
Cô Oshima Tomomi
Giáo viên Mầm non Hệ Quốc tế Nhật Bản
scroll top