Giáo viên hệ Quốc tế Nhật Bản

Hoàng Thị Diễm - JIS
Cô Hoàng Thị Diễm
Chuyên viên tâm lý học đường
Makino Ryosuke - JIS
Thầy Makino Ryosuke
Giáo viên Hệ Quốc tế Nhật Bản
Thầy Toyama Shinji
Phó hiệu trưởng - Giám đốc chương trình quốc tế Nhật Bản
Cô Sakata Mina
Giáo viên hệ Quốc tế Nhật Bản
Thầy Shintani Tadaomi
Giáo viên Hệ Quốc tế Nhật Bản
Cô Ueda Kimiko
Giáo viên Hệ Quốc tế Nhật Bản
Thầy Kurihara Kenya
Giáo viên hệ Quốc tế Nhật Bản
Thầy Tsuri Junichi
Giáo viên hệ Quốc tế Nhật Bản
Thầy Ikeda Kiyoaki
Giáo viên hệ Quốc tế Nhật Bản
Thầy Asato Koichi
Giáo viên hệ Quốc tế Nhật Bản
Cô Arima Miwa
Giáo viên Hệ Quốc tế Nhật Bản
Cô Abe Hiroko
Giáo viên Hệ Quốc tế Nhật Bản
scroll top