Giáo viên hệ Quốc tế Nhật Bản

Hoàng Thị Diễm - JIS
Cô Hoàng Thị Diễm
Chuyên viên tâm lý học đường
Makino Ryosuke - JIS
Thầy Makino Ryosuke
Giáo viên Hệ Quốc tế Nhật Bản
Thầy Toyama Shinji
Trưởng khối hệ Quốc tế Nhật Bản
Cô Sakata Mina
Giáo viên hệ Quốc tế Nhật Bản
Thầy Shintani Tadaomi
Giáo viên Hệ Quốc tế Nhật Bản
Cô Yamaguchi Chiyoko
Giáo viên Hệ Quốc tế Nhật Bản
Cô Ueda Kimiko
Giáo viên Hệ Quốc tế Nhật Bản
Cô Taira Aya
Giáo viên Hệ Quốc tế Nhật Bản
Thầy Ohara Atsushi
Giáo viên hệ Quốc tế Nhật Bản
Thầy Kurihara Kenya
Giáo viên hệ Quốc tế Nhật Bản
Thầy Tsuri Junichi
Giáo viên hệ Quốc tế Nhật Bản
Thầy Ise Kazutoshi
Giáo viên hệ Quốc tế Nhật Bản
scroll top