Giáo viên hệ Quốc tế Cambridge

Thầy Mark Jacobson
Hiệu phó - Giám đốc hệ CIP - Ủy viên hội đồng trường
Thầy Kendal Rolley
Trưởng khối THCS & THPT hệ Quốc tế Cambridge
Cô Đào Thị Hằng
Trường bộ môn Tiếng Việt cấp Tiểu học
Cô Ngô Trần Tâm Đan
Trưởng khối Tiếng Việt cấp THCS & THPT
Thầy Jeffery Beard
Giáo viên hệ Quốc tế Cambridge
Thầy Lykert Bevan
Giáo viên hệ Quốc tế Cambridge
Thầy Teofanis Estorgio
Giáo viên hệ Quốc tế Cambridge
Thầy Wian Wurz
Giáo viên hệ Quốc tế Cambridge
Thầy Steven Franklin
Giáo viên hệ Quốc tế Cambridge
Thầy Riaan O’Brien
Giáo viên hệ Quốc tế Cambridge
Cô Kara Pepler
Giáo viên hệ Quốc tế Cambridge
Cô Ella Alyward
Giáo viên hệ Quốc tế Cambridge
scroll top