Giáo viên hệ Quốc tế Cambridge

Thầy Mark Jacobson
Giám đốc chương trình Quốc tế Cambridge
Cô Saskia Frederick
Giáo viên
Cô Nguyễn Thùy Dung
Giáo viên Tiếng Việt
Thầy Darry Thomas Worthingtom
Giáo viên
Cô Rebecca Bentley
Giáo viên
Cô Emma Louise Davies
Giáo viên
Thầy Gary Weir
Giáo viên
Thầy Receminto Haris Lucob
Giáo viên
Cô Đoàn Thiên Hương
Giáo viên Trợ giảng - Phiên dịch
Thầy Aldridge Micheal James
Giáo viên
Cô Celia Evans
Giáo viên
Cô Roxana Nicolae
Giáo viên
scroll top