Giáo sư Đào Xuân Học – Chủ tịch Hội đồng trường

Giáo sư Đào Xuân Học – Chủ tịch Hội đồng trường

“Hướng tới sự minh triết” – đó là khát vọng, mục tiêu vươn tới của Trường Quốc tế Nhật Bản.

scroll top