Trưởng Phòng – Ban

Bà Tạ Thị Thanh Thủy
Chánh Văn phòng
Ông Nguyễn Văn Anh
Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính
Bà Đào Hải Vân
Trưởng phòng Tài chính - Kế toán
Bà Đoàn Thị Tố Hoa
Trưởng phòng Tuyển sinh và Quản lý học sinh
Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy
Trưởng phòng Quản lý chất lượng
Cô Đào Thị Hằng
Trường bộ môn Tiếng Việt
scroll top