Giáo viên hệ Quốc tế Nhật Bản

Thầy Toyama Shinji
Trưởng khối hệ Quốc tế Nhật Bản
Cô Sakata Mina
Giáo viên hệ Quốc tế Nhật Bản
Thầy Shintani Tadaomi
Giáo viên Hệ Quốc tế Nhật Bản
Cô Yamaguchi Chiyoko
Giáo viên Hệ Quốc tế Nhật Bản
Cô Ueda Kimiko
Giáo viên Hệ Quốc tế Nhật Bản
Cô Taira Aya
Giáo viên Hệ Quốc tế Nhật Bản
Thầy Ohara Atsushi
Giáo viên hệ Quốc tế Nhật Bản
Thầy Kurihara Kenya
Giáo viên hệ Quốc tế Nhật Bản
Thầy Tsuri Junichi
Giáo viên hệ Quốc tế Nhật Bản
Thầy Ise Kazutoshi
Giáo viên hệ Quốc tế Nhật Bản
Thầy Ikeda Kiyoaki
Giáo viên hệ Quốc tế Nhật Bản
Thầy Asato Koichi
Giáo viên hệ Quốc tế Nhật Bản
Cô Arima Miwa
Giáo viên Hệ Quốc tế Nhật Bản
Cô Abe Hiroko
Giáo viên Hệ Quốc tế Nhật Bản
Thầy Vũ Khương Duy
Giáo viên Thể chất
Thầy Trịnh Văn Hùng
Giáo viên Thể chất
Thầy Lê Xuân Lãm
Giáo viên Thể chất
Cô Lê Thị Huệ
Giáo viên Mỹ thuật
Cô Nguyễn Thị Hương
Giáo viên Âm nhạc
Cô Nguyễn Thị Khánh Hòa
Giáo viên Toán học
Cô Tạ Thị Hà
Trợ giảng - Phiên dịch hệ Quốc tế Nhật Bản
Cô Lê Thi Lanh
Trợ giảng - Phiên dịch hệ Quốc tế Nhật Bản
Cô Phan Minh Hà
Trợ giảng - Phiên dịch hệ Quốc tế Nhật Bản
Cô Trần Thị Trang
Trợ giảng - Phiên dịch hệ Quốc tế Nhật Bản
Cô Phùng Thị Hạnh
Trợ giảng - Phiên dịch hệ Quốc tế Nhật Bản
Cô Phạm Thị Hiếu
Trợ giảng - Phiên dịch hệ Quốc tế Nhật Bản
Cô Hà Thị Thương
Trợ giảng - Phiên dịch hệ Quốc tế Nhật Bản
Cô Đoàn Hồng Nhung
Trợ giảng - Phiên dịch hệ Quốc tế Nhật Bản
scroll top