Ban Giám hiệu

Giáo sư Đào Xuân Học
Chủ tịch Hội đồng trường
Thầy Nakayama Kimio
Hiệu trưởng - Giám đốc hệ JIP - Phó chủ tịch hội đồng trường
Thầy Mark Jacobson
Hiệu phó - Giám đốc hệ CIP - Ủy viên hội đồng trường
Bà Tạ Thị Thanh Thủy
Ủy viên Hội đồng trường - Giám đốc vận hành
scroll top