Ban Giám hiệu

Giáo sư Đào Xuân Học
Chủ tịch Hội đồng trường
Giáo sư Tadashi Yamada
Hiệu trưởng
Thầy West Stephen Leslie
Giám đốc chương trình Quốc tế Cambridge
Thầy Taki Toshihide
Giám đốc chương trình Quốc tế Nhật Bản
scroll top