Giáo viên hệ Quốc tế Nhật Bản (ja)

Cô Ueda Kimiko
Giáo viên Hệ Quốc tế Nhật Bản
Cô Yamaguchi Chiyoko
Giáo viên Hệ Quốc tế Nhật Bản
Cô Trần Thị Trang
Trợ giảng - Phiên dịch hệ Quốc tế Nhật Bản
平良 綾 先生
Giáo viên Hệ Quốc tế Nhật Bản
Thầy Kurihara Kenya
Giáo viên hệ Quốc tế Nhật Bản
Thầy Ohara Atsushi
Giáo viên hệ Quốc tế Nhật Bản
Thầy Shintani Tadaomi
Giáo viên Hệ Quốc tế Nhật Bản
Thầy Ise Kazutoshi
Giáo viên hệ Quốc tế Nhật Bản
Cô Phạm Thị Hiếu
Trợ giảng - Phiên dịch hệ Quốc tế Nhật Bản
Thầy Ikeda Kiyoaki
Giáo viên hệ Quốc tế Nhật Bản
Thầy Asato Koichi
Giáo viên hệ Quốc tế Nhật Bản
Cô Arima Miwa
Giáo viên Hệ Quốc tế Nhật Bản
阿部 博子 先生
Giáo viên Hệ Quốc tế Nhật Bản
Thầy Vũ Khương Duy
Tổ trưởng tổ Năng khiếu - Giáo viên Thể chất
Thầy Trịnh Văn Hùng
Giáo viên Thể chất
Thầy Lê Xuân Lãm
Giáo viên Thể chất
Cô Nguyễn Thị Hương
Giáo viên Âm nhạc
Cô Nguyễn Thị Khánh Hòa
Giáo viên Toán học
Cô Đoàn Hồng Nhung
Trợ giảng - Phiên dịch hệ Quốc tế Nhật Bản
Cô Lê Thi Lanh
Trợ giảng - Phiên dịch hệ Quốc tế Nhật Bản
Cô Trần Thanh Hương
Giáo viên Địa Lý - Lịch Sử VN
Cô Hà Thị Thương
Trợ giảng - Phiên dịch hệ Quốc tế Nhật Bản
Cô Taniyama Yoko
Giáo viên Hệ Quốc tế Nhật Bản
Cô Tạ Thị Hà
Trợ lý Giám đốc
Cô Phạm Thị Vân Anh
Giáo viên Tiếng Việt
青木 将 先生
小学部の教頭
Cô Ueda Kimiko
Giáo viên Hệ Quốc tế Nhật Bản
Cô Yamaguchi Chiyoko
Giáo viên Hệ Quốc tế Nhật Bản
Cô Trần Thị Trang
Trợ giảng - Phiên dịch hệ Quốc tế Nhật Bản
平良 綾 先生
Giáo viên Hệ Quốc tế Nhật Bản
Thầy Kurihara Kenya
Giáo viên hệ Quốc tế Nhật Bản
Thầy Ohara Atsushi
Giáo viên hệ Quốc tế Nhật Bản
Thầy Shintani Tadaomi
Giáo viên Hệ Quốc tế Nhật Bản
Thầy Ise Kazutoshi
Giáo viên hệ Quốc tế Nhật Bản
Cô Phạm Thị Hiếu
Trợ giảng - Phiên dịch hệ Quốc tế Nhật Bản
Thầy Ikeda Kiyoaki
Giáo viên hệ Quốc tế Nhật Bản
Thầy Asato Koichi
Giáo viên hệ Quốc tế Nhật Bản
Cô Arima Miwa
Giáo viên Hệ Quốc tế Nhật Bản
scroll top