Ban Giám hiệu (ja)

中山公央 校長
Giáo sư Đào Xuân Học (ja)
Thầy West Stephen Leslie
Giám đốc chương trình Quốc tế Cambridge
多紀 俊秀 副校長
Giám đốc chương trình Quốc tế Nhật Bản
scroll top