Kindergarten’s teachers

Cô Sasaki Yumi
Trưởng khối Mầm non
Cô Mizuki Oda
Giáo viên Mầm non hệ Quốc tế Nhật Bản
Cô Đào Mai Hoa
Giáo viên Mầm non
Cô Hoàng Thị Thu Phượng
Giáo viên Mầm non
Cô Trần Thị Thu Trang
Giáo viên Mầm non
Cô Nguyễn Thu Hương
Giáo viên Mầm non
Cô Ngô Thị Hải
Giáo viên Mầm non
Cô Trần Thị Hương Giang
Giáo viên Mầm non
Cô Phùng Thị Ngọc Oanh
Phiên dịch Mầm non
Cô Bùi Thị Dự
Giáo viên Mầm non
Thầy Nguyễn Duy Anh
Phiên dịch Mầm non
Cô Lê Thị Hồng
Trợ giảng Mầm non
scroll top