Ban Giám hiệu (ja)

Thầy Philip Macdonald Milner
Phó Hiệu Trưởng - Giám đốc chương trình Quốc tế Cambridge
Ông Hirayama Hiroshi
Chánh Văn Phòng
Giáo sư Đào Xuân Học
Chủ tịch Hội đồng trường
Thầy Toyama Shinji
Phó hiệu trưởng - Giám đốc chương trình quốc tế Nhật Bản
Thầy Kendal Rolley
Phó giám đốc Hệ Quốc tế Cambridge
scroll top