Ban Giám hiệu (ja)

Thầy Mark Jacobson
Giám đốc chương trình Quốc tế Cambridge
Giáo sư Đào Xuân Học
Chủ tịch Hội đồng trường
Thầy Nakayama Kimio
Hiệu trưởng kiêm Giám đốc chương trình Quốc tê Nhật Bản
scroll top