Ban Giám hiệu (ja)

Giáo sư Đào Xuân Học
Chủ tịch Hội đồng trường
Thầy Nakayama Kimio
Hiệu trưởng - Giám đốc hệ JIP - Phó chủ tịch hội đồng trường
Bà Tạ Thị Thanh Thủy
Ủy viên Hội đồng trường - Giám đốc vận hành
Thầy Kendal Rolley
Quyền giám đốc Hệ Quốc tế Cambridge
scroll top