Thầy Trịnh Văn Hùng

Cử nhân ngành Giáo dục thể chất – Giáo dục quốc phòng, Đại học Sư phạm thể dục thể thao Hà Nội

Kinh nghiệm giảng dạy 2 năm

Đến từ Chương Mỹ, Hà Nội.