Cô Trần Thị Thu Trang

Cử nhân Đại học chuyên ngành giáo dục mầm non, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

Kinh nghiệm 2 năm giảng dạy

Đến từ Trực Ninh, Nam Định.