Cô Trần Thị Thu Trang

Thông tin giáo viên

1

Cử nhân Đại học chuyên nghành giáo dục Mầm non

Đại học Sư phạm Hà Nội

2

Kinh nghiệm 2 năm giảng dạy

3

Đến từ Trực Ninh, Nam Định