Cô Trần Thị Thu Thủy

Cử nhân Đại học chuyên ngành giáo dục mầm non, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2

Kinh nghiệm 2 năm giảng dạy

Đến từ Gia Viễn, Ninh Bình.