Cô: Phạm Khánh Ly

Tốt nghiệp khoa tiếng Nhật, trường Đại học Phương Đông.

Tốt nghiệp Học viện Ngoại ngữ Quốc tế TBC

Nghiên cứu sinh tại Trường Cao học Đại học Kinh tế Takasaki Ngành Chính sách Địa phương

Cao học Đại học Kinh tế Takasaki Ngành Chính sách Địa phương

– Nơi làm việc trước đây: Nghiệp đoàn Link Parter (Nhật Bản).

Đến từ Thanh Xuân, Hà Nội.