Cô Nguyễn Thị Thảo

Cử nhân Giáo dục tiểu học, Đại học Sư phạm Hà Nội

Kinh nghiệm 2 năm giảng dạy

Đến từ Xuân Trường, Nam Định.