Cô Nguyễn Thị Khánh Hoà

Cử nhân Sư phạm Toán học, Đại học Sư phạm Hà Nội

Thạc sĩ ngành Lý thuyết và xác suất thống kê toán học, trường Đại học Sư phạm Hà Nội

Đến từ Nam Trực, Nam Định.