Cô Ngô Thị Hài

Cử nhân Đại học chuyên ngành giáo dục mầm non, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

Bằng thạc sĩ Khoa học giáo dục – Giáo dục mầm non, trường Đại học Sư phạm Hà Nội

Kinh nghiệm 3 năm làm việc

Đến từ Nghĩa Hưng, Nam Định.