Cô Ngô Thị Hài

Thông tin giáo viên

1

Cử nhân ngành Giáo dục Mầm non.

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

2

Bằng thạc sĩ Khoa học giáo dục – Giáo dục mầm non

3

Kinh nghiệm 3 năm làm việc

4

Đến từ Nam Định, Việt Nam