Cô Hà Thị Thương

Thông tin giáo viên

1

Cử nhân ngành Ngôn ngữ Nhật

2

Đại học Hà Nội

3

Kinh nghiệm 4 năm làm việc và giảng dạy

4

Đến từ Bắc Giang, Việt Nam