Cô Hà Thị Thương

Cử nhân ngành Ngôn ngữ Nhật, Đại học Hà Nội

Kinh nghiệm 2 năm làm việc và giảng dạy

Đến từ Lục Nam, Bắc Giang.