Cô Đặng Thị Mỹ Phượng

Thông Tin Giáo Viên

 1

 Cử nhân Giáo dục Tiểu học – Sư phạm Tiếng Anh,

 Đại học Sư phạm Hà Nội

 2   

Kinh nghiệm giảng dạy 3 năm

 3

Đến từ Hà Nội, Việt Nam