Cô Andea Orosz

Bằng tiến sĩ ngôn ngữ học của Đại học Swansea

Kinh nghiệm giảng dạy Tiểu học, Trung học Cơ sở, Đại học 32 năm. Hiện đang giảng dạy ở trường Đại học Southamton – Anh Quốc

Đến từ Southamton, Anh Quốc.