Đội ngũ giáo viên

Thầy Garrett Culver

Giáo viên tiếng Anh

Thầy Andrew McCarter

Bộ môn tiếng anh

Thầy Nguyễn Duy Anh

Phiên dịch, trợ giảng

Cô Hà Thị Thương

Phiên dịch, trợ giảng

Thầy Trịnh Văn Hùng

Giáo Viên Tiểu Học

Cô Trương Hoài Thu

Giáo Viên Tiểu Học

Cô Masako Koga

Giáo viên Mầm non

Cô Bùi Thị Hạnh

Giáo Viên Mầm Non

Cô Ngô Thị Hài

Giáo Viên Mầm Non

Cô Trần Thị Thu Trang

Giáo Viên Mầm Non

Cô Trần Minh Nguyệt

Phiên dịch, trợ giảng

Cô Phạm Thị Ngọc Hà

Giáo Viên Mầm Non