Đội ngũ giáo viên

Cô Ngô Thị Hài

Giáo Viên Mầm Non

Cô Trần Thị Thu Trang

Giáo Viên Mầm Non

Cô Trần Minh Nguyệt

Phiên dịch, trợ giảng

Cô Phạm Thị Ngọc Hà

Giáo Viên Mầm Non

Cô Phùng Thị Ngọc Oanh

Phiên dịch, trợ giảng

Cô Phạm Khánh Ly

Phiên dịch, trợ giảng