Đội ngũ giáo viên

Cô Mai Kawai

Giáo Viên Tiểu học

Cô Mizoe Aki

Giáo viên Tiểu học

Cô Andea Orosz

Trưởng bộ môn tiếng Anh

Cô Ai Ikeda

Giáo viên Mầm non

Cô Igeta Miyuki

Giáo viên Mầm non

Thầy Garrett Culver

Giáo viên tiếng Anh

Thầy Andrew McCarter

Bộ môn tiếng anh

Thầy Nguyễn Duy Anh

Phiên dịch, trợ giảng

Cô Hà Thị Thương

Phiên dịch, trợ giảng

Thầy Trịnh Văn Hùng

Giáo Viên Tiểu Học

Cô Trương Hoài Thu

Giáo Viên Tiểu Học

Cô Bùi Thị Hạnh

Giáo Viên Mầm Non