Ban giám hiệu

Dr. Dao Xuan Hoc

Chủ tịch Hội đồng trường

(Tiếng Việt) Thầy Tadashi Yamada

Hiệu Trưởng

(Tiếng Việt) Thầy Hitoshi Sasano

Phó Hiệu trưởng

(Tiếng Việt) Cô Nguyễn Thị Thanh Thủy

Cố vấn

(Tiếng Việt) Thầy Dương Đình Giao

Cố vấn

(Tiếng Việt) Thầy Igarashi Itaru

Phó Chủ tich thường trực HĐ trường