Ban Lãnh Đạo Trường

Thầy Đào Xuân Học

Chủ tịch hội đồng trường

Thầy Tadashi Yamada

Hiệu trưởng

Thầy Hitoshi Sasano

Phó Hiệu trưởng

Cô Masako Koga

Giáo viên Mầm non

Cô Nguyễn Thị Thanh Thủy

Trưởng phòng tuyển sinh

Thầy Dương Đình Giao

Cố vấn

Thầy Sidney Rose

Phó Hiệu trưởng