Leadership

Dao Xuan Hoc

Chủ tịch hội đồng trường

Tadashi Yamada

Hiệu trưởng

Hitoshi Sasano

Phó Hiệu trưởng

Nguyễn Thị Thanh Thủy

Trưởng phòng tuyển sinh

Dương Đình Giao

Cố vấn

Sidney Rose

Phó Hiệu trưởng