Ban Lãnh Đạo Trường

Giáo sư Đào Xuân Học

Chủ tịch hội đồng trường

Giáo sư Tadashi Yamada

Hiệu trưởng

Thầy Taki Toshihide

Phó Hiệu trưởng

Cô Nguyễn Thị Thanh Thủy

Trưởng phòng tuyển sinh

Thầy Sidney Rose

Phó Hiệu trưởng