Ban Lãnh Đạo Trường

Thầy Đào Xuân Học

Chủ tịch Hội đồng trường

Thầy Tadashi Yamada

Hiệu Trưởng

Thầy Hitoshi Sasano

Phó Hiệu trưởng

Cô Nguyễn Thị Thanh Thủy

Cố vấn

Thầy Dương Đình Giao

Cố vấn

Thầy Igarashi Itaru

Phó Chủ tich thường trực HĐ trường